Kontrastmedelsrekommendationer

Uppdaterat 2017-11-24 

Här finns samlat olika dokument med kontrastmedelsrekommendationer. Nedan följer kortfattad information av de viktigaste förändringarna/slutsatserna i den senaste revisionen: 

1.Litteratur: Dokumentet har berikats med en uppdatering och redovisning av aktuell litteratur avseende 

  • nya internationella begrepp för akut njurskada i samband med intravaskulära kontrastmedel, 
  • definition av administrationsvägar relativt KM-exponering av njurarna, 
  • incidens KMN, 
  • riskjämförelse mellan intravenösa och -arteriella KM-injektioner och 
  • huruvida KMN existerar eller inte i samband med intravenösa injektioner av kontrastmedel vid datortomografi. 

2.Kontrastmedelsnefropati (KMN): Rekommendationerna är i princip oförändrade, dvs. risk för KMN föreligger vid GFR <45 mL/min, multipla icke-renala riksfaktorer, etc. 

3.Metformin: Metformin behöver endast sättas ut vid GFR <45 mL/min eller vid ytterligare icke-renala riskfaktorer än enbart diabetes. Se separat dokument avseende rekommendationerna för metformin. 

4.Profylax: Ur profylaxsynpunkt rekommenderas endast att patienterna skall vara euvolemiska och vikten av att korrigera dehydrering betonas. 

5.Solitär njure: Evidensen avseende risken för KMN är bristfällig men kontrastmedelsgruppen rekommenderar att den bedöms baserat på GFR och andra riskfaktorer på likartat sätt som för bilaterala njurar. 

6.Transplanterad njure: Evidensen avseende risken för KMN är bristfällig men kontrastmedelsgruppen anmodar till extra försiktighet; stark indikation och minsta möjliga KM-dos.

7.Multipelt myelom och maligna plasmacellssjukdomar: Risken för KMN värderas utifrån skattat GFR och övriga riskfaktorer på vanligt sätt. 

8.Koksalt: Hydrering med koksalt har ifrågasatts pga. risk för hyperkloremisk acidos med sekundärt reducerat renalt blodflöde och sänkt GFR. 

9.Bikarbonat: Ingen evidens för att hydrering med bikarbonat är verksamt. 

10.Acetylcystein: Ingen evidens för att profylax med acetylcystein är verksamt. 

11.Barn: Eftersom incidensen tycks vara ungefär likartad som för vuxna är rekommendationerna avseende riskfaktorer och profylax för barn >2 år densamma som för vuxna. Yngre barn och speciellt nyfödda, särskilt prematurer, har en omogen njurfunktion, vilket kräver särskild försiktighet. 

12.För MRT och gadoliniumkontrastmedel har man observerat att inlagring kan ske i hjärnans vävnader. Man har ännu inte kunnat påvisa några skadliga effekter av inlagringen. Cykliska MR-KM är stabilare och ger betydligt mindre inlagring. Det är rimligt att se över undersökningsprotokoll så att inte slentrianmässigt gadolinium används, speciellt vid sjukdomar med upprepade undersökningar och då speciellt i barn. 

E-post–ase.johnsson@vgregion.se