Riktlinjer för kursarrangemang

Svensk förening för Bild- och Funktionsmedicin (SFBFM) ser mycket positivt på att kurser ordnas för utveckling inom specialiteten inklusive grenspecialitetema. Ibland är det dock svårt att våga prova en idé och starta en ny kurs då det kan finnas ekonomiska åtaganden.

Ibland går våra kliniker och sjukhus in som ekonomisk garant, men SFBFM ser positivt på att vara sådan garant för att bidra till utveckling och vara aktiv inom utbildning. 

För att SFBFM ska åta sig vara ekonomisk garant ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

Förutsättningar

  • Kursen ska bedömas vara av intresse för föreningens medlemmar. Kursidén och preliminärt schema framställs till styrelsen så att beslut kan fattas vid ett styrelsemöte. Vid tidsnöd kan ordförande ta beslut. I samband med att kursidén presenteras ska också en realistisk budget lämnas in. Ansökande kursgivare meddelas därefter om, och i vilken omfattning SFBFM garanterar ekonomi för ansökt kurs.

  • SFBFMs styrelse har tolkningsrätt för att bedöma om ansökt kurs ska garanteras eller inte. I normalfallet prioriteras kurser godkända av IPULS.

  • Föreningen ska nämnas i kursen på följande sätt; "Kursen anordnas i samarbete med Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin." SFBFMs logotyp ska finnas på kursprospekt, program och hemsidesinformation.

  • SFBM uppmuntrar att kursgivare kontaktar andra sponsorer. LiFs eller Swedish MedTechs avtal ska följas. Om det finns flera företag inom samma område som vill delta som sponsorer så ser föreningen det som angeläget att alla inviteras på lika villkor.

  • Om föreningen ska stå till 100% för eventuell förlust ska föreningen ha 50% av en eventuell vinst. Andra nivåer av ekonomisk garanti kan också avtalas, ex-vis 50% förlust och 25% vinst.

 

Lathund för kursgivare

 

  • Skicka kursidé och preliminärt schema tillsammans med preliminär budget till SFBFM för bedömning minst 4 månader innan planerad kursstart.

  • Ange vilken nivå av risk/vinst som ni önskar att föreningen ska ta.

  • Kontakta sponsorer för att höra om möjlighet till sponsring.