Utbildningsutskottet

Nominera till Studentpriset !
Nu är det dags att nominera studenter som under 2015 eller vårterminen 2016 gjort ett vetenskapligt arbete inom bild- och funktionsmedicin. kan nomineras till 2016 års pris. Studentpriset är ett sätt att redan under studietiden uppmärksamma studenter som gjort ett bra arbete med vetenskaplig inriktning. Genom att uppmärksamma och uppskatta studenterna kan vi underlätta och tidigarelägga starten av det vetenskapliga arbetet som är så viktigt för såväl individens som för specialitetens utveckling. Ta tillfället i akt och nominera till SFMRs studentpris som delas ut 2016.
2014 års pristagare var Sara Shams, Stockholm.
2013 års pristagare var Vanessa Acosta Ruiz från Uppsala.


Inbjudan till nominering till Svensk Förening för Medicinsk Radiologis studentpris 2016

Inbjudan till nominering till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, SFMRs studentpris 2016
SFMR delar årligen ut ett pris för bästa vetenskapliga studentarbete med anknytning till radiologi eller nuklearmedicin inom läkarprogrammet. Priset delas ut på Röntgenveckan i samband med föreningens årsmöte och prissumman uppgår f.n. till 5 000 kr + ett resebidrag för resa till Röntgenveckan, deltagande i en konferensdag inklusive presentation av arbetet. 
Vetenskapligt arbete på 15-30 hp under läkarprogrammet eller vetenskapliga arbeten som görs under sommarlovet, s.k. sommarstipendier kan nomineras till detta pris. Arbeten som gjorts under 2015 eller vårterminen 2016 kan nomineras till 2016 års pris. Utbildningsutskottet inom SFMRs styrelse granskar och bedömer inkomna nomineringar och utser vinnare av priset. Bedömningen baseras på:


  •  Vetenskaplig idé
  •  Genomförande
  •  Nytta inom radiologi-nuklearmedicin

 


Utlysning av studentpriset sker genom direkt förfrågan till landets professorer inom området och information på www.sfmr.se. Studenterna nomineras av ansvariga handledare eller lärare. 
Sista dag för nominering: 2016-06-10. 

Nominering av pristagare görs via mail till undertecknad, med arbetet som bifogad fil. 

Välkomna att nominera studentpristagare!


Katrine Riklund 
Ordf utbildningsutskottet SFMR
Katrine.ahlstrom.riklund@umu.se


Vad gör utbildningsutskottet?

Utbildningsutskottet arbetar med övergripande frågor som rör ST utbildning fn i Bild- och funktionsmedicin (BFM). Under de senaste åren har arbetet med övergång till den specialitetsindelning som gäller sedan 20060701 varit i fokus. Fram till 201301231 kan man ansöka om specialistkompetens enligt den gamla indelningen. SoSFS 2008:17 reglerar ST-utbidlningen och i denna finns målbeskrivningar för alla specialiteter. Till författningen finns specialitetsföreningarnas rekommendationer och utbildningsplaner och för BFM hittar du dessa här. Rekommendationerna är levande dokument och precis som namnet anger, en rekommendation. Författningen är det styrande dokumentet mot vilken ansökan om specialistkompetens stäms av.

Utbildningsutskottet anordnar varje röntgenvecka en dag i ST-utbildningens tecken. Under denna dag diskuteras frågor viktiga för ST-utbildning och på denna dag får Du träffa aktörer som är starkt engagerade och involverade i ST-utbilningen, tex studierektorer, utredare från SoS och andra intressanta människor.

Har Du frågor som rör ST-utbildning – ta gärna kontakt med utbildningsutskottet inom SFBFM.

Utbildningsutskottets ledamöter:

Katrine Åhlström Riklund
katrine.riklund.ahlstrom@diagrad.umu.se
Diagnostisk radiologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

 

Ola Björgell
ola.bjorgell@med.lu.se
Diagnostiskt Centrum, Ing 44 UMAS,
Röntgen, Plan 3
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

205 02 Malmö

Pia Säfström
pia.safstrom@lio.se
Röntgenkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Henriettae Ståhlbrandt
henriettae@stahlbrandt.com
Radiologiska Kliniken,
Höglandssjukhuset Eksjö,
575 81 EKSJÖ

Mattias Bjarnegård
mattias.bjarnegard@vgregion.se
Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Johan Wennerdal
johan.wennerdal@vgregion.se
Röntgen
Kungälvs sjukhus
442 34 Kungälv


Om ST utbildning
20130205
Socialstyrelsens arbete med ny föreskrift för ST har utvidgats och den nya indelningen har därför flyttats framåt i tiden. För vår specialitet innebär det att Bild- och Funktionsmedicin fortsätter tillsvidare, i helt oförändrad form. Något nytt datum för ikraftträdande finns ännu inte men en ny tidplan innebär att de nya direktiven kommer någon gång under 2015. Specialiteten Bild och Funktionsmedicin försvinner och vi återgår till Medicinsk Radiologi. 

20130101
Ansvaret för upphandling av SK kurser övertogs 2013010 av Socialstyrelsen.

Sedan den nya specialitetsindelningen trädde i kraft 2006 har Socialstyrelsen gjort ännu en översyn och sommaren 2011 antogs en ny specialitetsindelning som initialt skulle träda i kraft 20140101. I denna specialitetsindelning tas benämningen Bild- och funktionsmedicin bort och ersätts med Medicinsk Radiologi. Till denna läggs Neuroradiologi som grenspecialitet. Klinisk fysiologi blir egen basspecialitet. Nuklearmedicin blir tilläggsspecialitet med ingång från Medicinsk Radiologi, Klinisk Fysiologi eller Onkologi.


Viktiga länkar
För Ansökan om legitimation, bevis om specialistkompetens och intyg - www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg

SOSFS 2008:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring - www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-17/

ESR – Education and Training - www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/education_training.htm

ESR - European Training Charter; www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/education_training/european_training_curriculum_for_radiology.htm

Info om SPUR-verksamheten inom SFBFM »