SPUR - granskning av specialistutbildningen

SPUR-inspektioner

Verksamheten med SPUR-inspektioner sköts av Lipus AB, ett dotterbolag till Läkarförbundet www.lipus.se

Kontaktpersoner på Lipus:
Renate Antonsson

Projektledare för radiologi
renate.antonsson@lipus.se
072-252 51 54

och

Anna Nyzell
Verkställande direktör
anna.nyzell@lipus.se 
072-070 73 01

SFMR:S SPUR-samordnare

Mattias Bjarnegård mattias.bjarnegard@regionhalland.se

Verksamheten med SK-kurser sköts sedan den 1 januari 2013 av Socialstyrelsen »


SPUR-inspektion på Din avdelning!

I målbeskrivningen för läkarnas specialiseringstjänstgöring finns angivet att utbildande enheters utbildningskvalitet ska kontrolleras genom extern granskning och att denna granskning bör ske vart 5:e år 

SoSFS 2015:8 4 kap 2 § 

Vårdgivaren ska ansvara för att kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen säkerställs genom systematisk granskning och utvärdering av om verksamheten uppfyller de krav som ställs i 3 och 4 kap. Kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska även granskas och utvärderas av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

Allmänna råd 

Vårdgivaren bör se till att den externa granskningen och utvärderingen genomförs vart femte år. Den mest använda metoden för att granskas i enlighet med författningen är att låta genomföra en SPUR-inspektion av sin verksamhet. SPUR (Läkarförbundets specialistutbildningsråd) sorterar under Lipus (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården) som är ett fristående bolag under SLF (Sveriges Läkarförbund). SFMR uppmanar samtliga utbildande enheter i landet att genomföra externa granskningar i enlighet med författningen. Radiologisverige har ett tiotal utbildade aktiva SPUR-inspektörer, radiologer som tjänstgör på olika kliniker i landet, som är redo att med sin kunskap om radiologi, utbildning och författning hjälpa oss att hålla fanan högt vad gäller utbildningskvalitet. Läs mer på sidan om SPUR logistik