Kontrastmedel: Lathundar, PM, checklistor och patientinformation

Kontrastmedel och överkänslighet

PM kontrastmedel och allergitestning 2021-03-18 (ersätter tidigare dokument)

PM:et innehåller förslag på åtgärder för att organisera allergitestning av kontrastmedel på regional nivå på patienter som reagerat med anafylaxi.

Flödesschema tidigare överkänslighetsreaktion 2021-03-18 (nytt dokument)
Flödesschema anafylaxi handlingsplan 2021-03-18 (nytt dokument)
Exempel på utredning av kontrastmedelsanafylaxi


Kontrastmedelsgruppen kommenterar aktuell debatt i ffa amerikanska mailutskick och på radiologiska och medicinska websidor

Vi i den svenska kontrastmedelsgruppen följer utvecklingen väl och vill kommentera.
Vi uppfattar att risken för kontrastmedelsinducerad njurskada (KMN) är lägre än vad forskning och radiologin tidigare har trott. Vi har genom åren justerat våra rekommendationer men hittills behållit lite försiktigare rekommendationer avseende njurfunktion. Arbetet med att förnya de svenska rekommendationerna pågår dock ständigt.
Det är viktigt att man ger kontrastmedel (KM) då det behövs för diagnostiken. Vi vill inte heller att pendeln slår över för långt åt andra hållet och att man nu helt bortser från tidigare studier som visat att risk för KMN föreligger framför allt vid akut instabil njurfunktion och vid kraftigt sänkt njurfunktion i kombination med stor mängd kontrastmedel.

Läs vidare i ovan länkade PDF!

Lathund för kontrastmedel vid datortomografi 2019-09-23

Lathunden med flödesschemat är avsedd att användas för kontrastmedel vid datortomografi. Vårt förslag är att den skrivs ut dubbelsidigt och läggs/hängs upp vid varje datortomograf och finns vid läkarnas arbetsstationer. Man kan också trycka den i format A5 och dela ut för att bära med sig i fickan. Lathunden följer de nationella rekommendationerna och är avsedd att användas dagligen i verksamheten.

Version in English:
Flowchart risk assessment of contrast medium-induced acute kidney injury at CT

Lathund hydrering inför datortomografi 2017-11-24

Adekvat hydrering är viktigt som profylax mot kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN). Avsikten med denna lathund är att stimulera till rutiner för intravenös hydrering av inneliggande och akuta patienter, speciellt vid hög risk för KMN, inför datortomografi. Det kräver naturligtvis att röntgenavdelningen ger en signal till avdelningarna att man avser att ge i.v. kontrastmedel och att det finns ett protokoll för hydrering på avdelningarna. 

Lathund om tyreoidea och jodkontrastmedel 13-01-08

Tyreoidea och jodkontrastmedel är för många ett nytt och något komplicerat kapitel men något som vi väl ändå bör börja förhålla oss till och inte minst informera remittenterna om. Att jodkontrastmedel är kontraindicerat vid klinisk manifest hypertyreos och vid misstänkt/diagnosticerad tyreoideacancer där radiojodundersökning/-behandling kan bli aktuell är väl tämligen klart. Problemet är större med patienter med subklinisk hypertyreos men den enkla regeln i dessa fall är att om man misstänker att det kan föreligga (se PM) så bör man kolla om det finns ett TSH i lablistan; sänkt TSH med normala fT3/fT4 verifierar diagnosen. Därefter får man ta ställning till om kontrastmedel skall ges eller inte. Men här gäller det väl ffa att få remittenterna att ta tyreoideaprover på patienter där subklinisk hypertyreos kan föreligga och ta ställning till när blockering behövs. Observera att det kan gå att få akut svar på tyreoideaprover inom någon timme om behov finns och det är inte speciellt dyrt. 

PM om Intraossösa infarter och injektion av jodkontrastmedel 2018-12-18
Checklista för remittenter
Exempel checklista jodkontrastmedel inneliggande-akuta patienter
Förklaring checklista jodkontrastmedel inneliggande-akuta patienter 
Exempel checklista-RIS-journal intravaskulära jodkontrastmedel
PM för vård-akutavdelning efter undersökning med jodkontrastmedel
Råd till polikliniskt patient efter undersökning med jodkontrastmedel
Patientinformation efter kontrastmedelsreaktion