Kontrastmedel till barn

Datortomografi - eGFR och kontrastmedelsdosering 29 januari 2021

Excelarket som kan nås via länken nedan ger möjlighet att skatta GFR och dosera kontrastmedel per kg kroppsvikt vid datortomografi. Hos barn med övervikt/fetma finns dock risk för onödig överdosering då fettvävnad har liten extracellulärvolym, distributionsvolymen för jodkontrastmedel. På barn med övervikt/fetma enligt isoBMI-25 räknas doseringsvikten enligt följande:

Doseringsvikt = vikt vid isoBMI-25 (baserat på barnets längd) + 0,4 x (aktuell vikt - vikt iso-BMI-25).

Se Imago Medica Nr 2-3/2020 för utförligare bakgrundsinformation. OBS! doseringsprincipen ännu ej vetenskapligt validerad. Om ni önskar pröva metoden tag gärna kontakt med Torkel Brismar (torkel.brismar@gmail.com, Enheten för radiologi Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm eller undertecknad för medverkan i en multicenterstudie.

OBS! Figur 3 i pappersversionen av Imago Medica 2-3/2020 är felaktig. Det rätta figuren finns publicerad i nätversionen av Imago Medica 2-3/2020.

Länk till excelarket ”Datortomograf_eGFR_Kontrastdosering”

                                                                                           Ulf Nyman (ulf.nyman@bredband.net)Kontrastmedel till barn – behandlingsrekommendationer 2 juli 2020

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för användning av kontrastmedel till barn skapades då det identifierats ett behov av stöd för val av undersökning och kontrastmedel till barn, samt för hantering av eventuella negativa läkemedelseffekter. Detta då Läkemedelsverket har ett regeringsuppdrag att ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och verka för en mer effektiv och säker användning av läkemedel till barn” och då flera kontrastmedel inte är godkända till barn och kunskapen därför begränsad.

Rekommendationerna kan vara värdefulla särskilt för allmänradiologiska enheter som inte har lika stor erfarenhet av undersökning av barn som de högspecialiserade barnradiologiska enheterna, men också som en diskussion för konsensus i landet. Deltagarna som skrivit behandlingsrekommendationerna är läkare och röntgensköterskor från center med omfattande erfarenhet av undersökning av barn. Samtalen under arbetet gav insikt om hur de deltagande sjukhusens rutiner skiljer sig åt, och detta ledde till förändringar vid några av de deltagande sjukhusen redan under arbetet i gruppen.

De bakgrundsdokument som togs fram som underlag för behandlingsrekommendationerna innefattar mer detaljerad information om jodkontrastmedel och tyreoideafunktion, handläggning av reaktioner, samt användning av kontrastmedel vid genomlysning, ultraljud, DT och MRT. Dessa dokument är god läsning oavsett om man är inom radiologin eller remitterande.

Arbetet är inte färdigt här utan kan uppdateras då ny kunskap framkommer, samt ligga till grund för fortsatta samtal om lokala variationer och konsensus.