Kontrastmedel

Kontrastmedel till vuxna - rekommendationer

Kontrastmedel till vuxna - lathundar, dokument, checklistor

Kontrastmedel till barn - rekommendationer


Nedanstående kontrastmedelsinformation får fritt användas och distribueras inom medicinsk verksamhet. Faktainnehållet får ej förändras om man vill referera till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.
Kontrastmedel till vuxna - rekommendationer


Rekommendationer Jodkontrastmedel 2022-11-17
Rekommendationer MR-kontrastmedel 
Rekommendationer Metformin 2022-11-10
Rekommendationer överkänslighetsreaktioner 2021-03-18
Dokumentation av kontrastmedelsreaktioner
Kontrastmedel till vuxna - lathundar, dokument, checklistor


Kontrastmedel och överkänslighet

PM kontrastmedel och allergitestning 2021-03-18
Flödesschema tidigare överkänslighetsreaktion 2021-03-18 
Flödesschema anafylaxi handlingsplan 2021-03-18 
Exempel på utredning av kontrastmedelsanafylaxi


Kontrastmedel för datortomografi

2022-01-31 Lathund för kontrastmedel vid datortomografi Version 2
2022 Absolut och relativt GFR Nya rekommendationer
Version in English: 2022-02-07 Flowchart risk assessment of CI-AKI at CT Version 2.0
Lathund hydrering inför datortomografi 2022-11-17


Kontrastmedel och tyreoidea

Lathund om tyreoidea och jodkontrastmedel 2022-11-11


Kontrastmedel och intraossösa infarter

PM om Intraossösa infarter och injektion av jodkontrastmedel 2018-12-18


Checklistor för remittenter och patientinformation

Checklista för remittenter
Exempel checklista jodkontrastmedel inneliggande-akuta patienter
Förklaring checklista jodkontrastmedel inneliggande-akuta patienter 
Exempel checklista-RIS-journal intravaskulära jodkontrastmedel
PM för vård-akutavdelning efter undersökning med jodkontrastmedel
Råd till poliklinisk patient efter undersökning med jodkontrastmedel 2022-11-11
Patientinformation efter kontrastmedelsreaktion
Kontrastmedel till barn - rekommendationer

Länk till Läkemedelsverkets hemsida

Länk direkt till dokumentet Kontrastmedel till barn – behandlingsrekommendationer 2020-07-02

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för användning av kontrastmedel till barn skapades då det identifierats ett behov av stöd för val av undersökning och kontrastmedel till barn, samt för hantering av eventuella negativa läkemedelseffekter. Detta då Läkemedelsverket har ett regeringsuppdrag att ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och verka för en mer effektiv och säker användning av läkemedel till barn” och då flera kontrastmedel inte är godkända till barn och kunskapen därför begränsad.

Rekommendationerna kan vara värdefulla särskilt för allmänradiologiska enheter som inte har lika stor erfarenhet av undersökning av barn som de högspecialiserade barnradiologiska enheterna, men också som en diskussion för konsensus i landet. Deltagarna som skrivit behandlingsrekommendationerna är läkare och röntgensköterskor från center med omfattande erfarenhet av undersökning av barn. Samtalen under arbetet gav insikt om hur de deltagande sjukhusens rutiner skiljer sig åt, och detta ledde till förändringar vid några av de deltagande sjukhusen redan under arbetet i gruppen.

De bakgrundsdokument som togs fram som underlag för behandlingsrekommendationerna innefattar mer detaljerad information om jodkontrastmedel och tyreoideafunktion, handläggning av reaktioner, samt användning av kontrastmedel vid genomlysning, ultraljud, DT och MRT. Dessa dokument är god läsning oavsett om man är inom radiologin eller remitterande.

Arbetet är inte färdigt här utan kan uppdateras då ny kunskap framkommer, samt ligga till grund för fortsatta samtal om lokala variationer och konsensus.


Datortomografi - eGFR och kontrastmedelsdosering 2021-01-29

Excelarket som kan nås via länken nedan ger möjlighet att skatta GFR och dosera kontrastmedel per kg kroppsvikt vid datortomografi. Hos barn med övervikt/fetma finns dock risk för onödig överdosering då fettvävnad har liten extracellulärvolym, distributionsvolymen för jodkontrastmedel. På barn med övervikt/fetma enligt isoBMI-25 räknas doseringsvikten enligt följande:

Doseringsvikt = vikt vid isoBMI-25 (baserat på barnets längd) + 0,4 x (aktuell vikt - vikt iso-BMI-25).

Se Imago Medica Nr 2-3/2020 för utförligare bakgrundsinformation. OBS! doseringsprincipen ännu ej vetenskapligt validerad. Om ni önskar pröva metoden tag gärna kontakt med Torkel Brismar (torkel.brismar@gmail.com, Enheten för radiologi Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm eller undertecknad Ulf Nyman (ulf.nyman@bredband.net) för medverkan i en multicenterstudie.

Länk till excelarket ”Datortomograf_eGFR_Kontrastdosering”