Nationella Medicinska Indikationer

Nationella medicinska indikationer  (NMI) är ett projekt som drivits i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenska läkaresällskapet och Socialstyrelsen. Från och med 2008 har även Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ingått som part.

Tanken har varit att ge hälso- och sjukvården beslutsstöd för när en insats ska ges respektive inte ges. Målet med arbetet är att bidra till en mer kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik hälso- och sjukvård.

Indikationerna är utarbetade i samverkan med de olika vårdprofessionernas organisationer, som bland annat har varit med och utsett experter till de arbetsgrupper som tagit fram de nationella indikationerna.

Under 2011 har ansvaret för NMI flyttats över till Socialstyrelsen. Målsättningen är att det ska bli en permanent verksamhet som fortlöpande tar fram medicinska indikationer för olika åtgärder inom hälso- och sjukvården. För närvarande finns ett resultat som berör Bild- och Funktionsmedicin:

pdf Indikation för magnetkameraundersökning vid knäbesvär (pdf-fil)

Socialstyrelsens hemsida för projektet "NMI" »