SFMSR - subspecialisering

Certifiering muskuloskeletal radiologi genom Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) certifierar enskilda läkares kompetens inom fördjupningsområden. Från och med 2023-05-12 är det möjligt att ansöka om att bli certifierad muskuloskeletal radiolog.

Grundläggande krav

Sökande ska ha svensk läkarlegitimation, svenskt specialistbevis i basspecialiteten radiologi samt vara medlem i SFMSR (Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi) och Svenska Läkaresällskapet (medlem i SFMR, Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, är automatiskt medlem i SLS).

Kompetens- och tjänstgöringskrav

Av sökanden krävs 2,5 års heltidstjänstgöring eller motsvarande på relevant enhet. Tjänstgöringen måste ha utförts efter uppnådd specialistkompetens.

Tjänstgöringen ska vara aktiv och sökanden ska ha arbetat självständigt utifrån kraven i målbeskrivningen. Läs om kompetensområdet, kompetenskraven och delmålen mm i dokumentet ”Målbeskrivning SFMSR”.

Kompetenskraven är baserade på den europeiska målbeskrivningen och är anpassade för svenska förhållanden. European Society of Radiology (ESR) European Training Curriculum for Subspecialisation in Radiology (Level III, beyond training year 5) finns att hämta på https://www.myesr.org/education/training-curricula.

Ansökningshandlingar och vidimerade dokument som ska bifogas ansökan
 • Ansökan certifiering
 • Svensk läkarlegitimation
 • Svenskt specialistbevis i radiologi
 • Kompetensintyg undertecknat av verksamhetschef eller motsvarande.
 • CV
Sökande som redan innehar europeisk certifiering 

Sökande som uppfyller de grundläggande kraven och som genomgått den europeiska certifieringen behöver inte redovisa kompetens- och tjänstgöringskrav. Vidimerad kopia av intyget för certifiering måste dock bifogas ansökan.

Ansökningshandlingar och vidimerade dokument som ska bifogas ansökan vid innehav av europeisk certifiering
 • Ansökan certifiering
 • Svensk läkarlegitimation
 • Svenskt specialistbevis i radiologi
 • Vidimerad kopia av europeisk certifiering
Ansökan samt dokument skall skickas som PDF-filer till

Sekreterare i SFMSR, Mats Geijer (mats.geijer@gu.se)

Hämta blanketter här (fylls i med hjälp av t.ex. Acrobat Reader)

Målbeskrivning

Ansökningsformulär

Kompetensintyg

Processen för ansökan om certifiering inom muskuloskeletal radiologi

 • Specialistkompetent radiolog ansöker om certifiering inom fördjupningsområdet muskuloskeletal radiologi hos SFMSR och ansvarar för att ansökan är komplett samt bifogar erforderliga dokument och intyg (vidimerade kopior).
 • Ansökan inklusive dokument/intyg granskas i relation till målbeskrivningen av föreningens granskningsgrupp som avger en skriftlig rekommendation till SLS, med förslag till bifall eller ett motiverat förslag till avslag.
 • Ansökan inklusive dokument/intyg och granskningsgruppens rekommendation skickas till SLS där en bedömningsgrupp (bestående av ordförande och ledamot i SLS delegation för utbildning) gör en bedömning om certifieringen ska godkännas.
 • SLS utfärdar ett diplom som intygar kompetensen vilket undertecknas av SLS ordförande och Utbildningsdelegationens ordförande, beslutet är då slutgiltigt och certifikatet utfärdat.
Kostnad

SLS tar ut en administrativ avgift om 2000 kr från sökande utan europeisk certifiering och 1000 kr för sökande med europeisk certifiering. Faktura kommer att ställas ut till den sökande då ansökan ankommit Svenska Läkaresällskapet. Ansökan behandlas då avgiften kommit Svenska Läkaresällskapet tillhanda.SFMSR behandling av personuppgifter

SFMSR (som är personuppgiftsansvarig för behandlingen) samlar in, behandlar och lagrar personuppgifterna i ansökan för att kunna hantera ditt ärende, ansökan om certifiering. Laglig grund för behandlingen är berättigat intresse (vi har i intresseavvägningen vägt in att både du och SFMSR har intresse av att du kan få en certifiering). Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Vill du utöva någon av dem kan du ta kontakt med mats.geijer@gu.se. Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om SFMSR:s hantering av personuppgifter kan du ta del av SFMR:s integritetspolicy som omfattar även SFMSR.


Eftersom vi samarbetar med SLS kan du även läsa om det gemensamma personuppgiftsansvaret i ett inbördes arrangemang.

Inbördes arrangemang

SFMSR och SLS har ett gemensamt personuppgiftsansvar för behandlingen eftersom certifieringen är viktigt för båda.

Den gemensamma hanteringen av personuppgifter ser ut så här: Läkare kan ansöka om certifiering av fördjupningsområde. Ansökan görs till SFMSR som utfärdar en rekommendation till SLS. Rekommendationen och ansökan skickas av föreningen till SLS som tar beslut och utfärdar certifikatet. Ansökningsblanketterna tillhandahålls på SFMSR:s s hemsida.

SFMSR har eget personuppgiftsansvar för den behandling som görs när de bereder ärendet. SLS har eget personuppgiftsansvar för den behandling som görs inför att beslut fattas.  Det gemensamma ansvaret för personuppgiftsbehandling ligger i att det är SFMSR som tar in och börjar behandla ansökan. Därefter förs ansökan – med personuppgifterna – över till SLS som slutför behandlingen innan de fattar beslut om certifiering.

Som registrerad kan du välja att vända dig till SLS om du vill utöva dina rättigheter i vår gemensamma hantering. Du har självklart även rätt att vända dig till SFMSR.

I SFMR:s integritetspolicy  och i SLS integritetspolicy kan du få ytterligare information om personuppgiftsbehandling och GDPR.