Stadgar

Stadgar fastställda vid årsmöte 2015-09-10


pdf

Ladda ner stadgar som pdf-fil
Uppgift och organisation

§ 1
Svensk Förening för Medicinsk Radiologi är en sammanslutning av professionella yrkesutövare med särskilt intresse för bild- och funktionsmedicin. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för bild- och funktionsmedicin och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för bild- och funktionsmedicin.

§ 2

Föreningens uppgift är
•att främja utvecklingen av bild- och funktionsmedicin genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner samt att möjliggöra redovisning av forskningsresultat inom de områden av medicin där bild- och funktionsmedicin används.
•att verka för utbildning i bild- och funktionsmedicin.
•att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor. •att verka för att förbättra det diagnostiska och terapeutiska området av bild- och funktionsmedicin inom medicinens samtliga specialiteter.
•att som specialitetsförening tillvarata yrkesmässiga och ekonomiska intressen för de medlemmar som är anslutna till Sveriges Läkarförbund
•formulera mål för specialistutbildning i bild- och funktionsmedicin.

§ 3
Som sektion inom Svenska Läkaresällskapet ombesörjer föreningen föredrag vid
sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande
arbetsordningen. Som sektion inom Svenska Läkarsällskapet avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som sällskapet hänskjuter till föreningen.
Som specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid föreningsmöte, styrelsen, revisorerna och valberedningen.


§ 5
Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderår.


Medlemskap
§ 6
Som medlem kan antas den som är professionell yrkesutövare inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem bör vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet. Läkare bör vara medlem i Sveriges läkarförbund.
Medlem skall vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet för att delta i beslut i frågor som avses i § 3, andra stycket, och till Sveriges läkarförbund för att delta i beslut i frågor som avses i § 3, tredje stycket.
 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§ 7
Föreningsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin.

§ 8
Ordinarie medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestäms vid föreningsmöte. Ålderspensionärer och hedersmedlemmar betalar ingen avgift. Medlem som trots påminnelse inte erlagt avgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.


Föreningsmöte
§ 9
Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte hålles en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen aviserar medlemmarna om föreningsmöte senast tre månader före mötet. Motion kan väckas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast två månader innan mötet. Kallelsen och föredragningslistan inför mötet utsänds senast två veckor innan mötet. Kallelsen skall vara skriftlig eller finnas tillgänglig på föreningens hemsida och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och vilka ärenden som skall behandlas.


§ 10
VVid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två
mötesdeltagare att jämte ordförande justera mötesprotokollet. Vid omröstning har, med de begränsningar som följer av § 6, tredje stycket, varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder utom i val, där avgörandet sker genom lottning.
 Ledamöter av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att delta i förhandlingarna men inte i besluten.
Ledamöter av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att delta i förhandlingarna men inte i besluten.

§ 11
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarie föreningsmöte
  • Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår,
  • revisorernas berättelse
  • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  • Fastställande av medlemsavgift, budget och verksamhetsplan
  • Val av styrelseledamöter i enlighet med § 14
  • Val av två revisorer och en suppleant för dem
  • Val av en ledamot av valberedningen i enlighet med § 16
  • Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med sällskapets stadgar.
  • Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält som motion till styrelsen senast två månader före mötet.
Ärenden som inte avgivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

§ 12
Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

§ 13
Ärenden som föreningen skall väcka vid fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapet bör behandlas vid föreningsmöte.Styrelsen
§ 14
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör och ytterligare minst tre ledamöter.
Samtliga ledamöter skall vara anslutna till Svenska Läkaresällskapet. Läkare skall även vara medlemmar i Sveriges Läkarförbund. Den fackliga sekreteraren skall vara medlem i Sveriges Läkarförbund. Vid styrelsebeslut beaktas vad som är reglerat i § 6 tredje stycket. Ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare och facklig sekreterare väljs av årsmötet för kommande tre kalenderår. Avgående ordförande kvarstår ett kalenderår som styrelseledamot. Övriga ledamöter väljs för tre kommande kalenderår och minst en ny väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör. Vetenskaplig sekreterare och facklig sekreterare får inte vara samma person.


§ 15
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar
- att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av mötet
fattade beslut
- att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av föreningsmöte
- att samråda med andra sektioner inom Svenska Läkaresällskapet vid handläggning av ärenden som berör dem
- att utse ett regionombud per sjukvårdsregion
- att underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för sällskapet gemensamma angelägenheter
- att underrätta Sveriges Läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar vad avser läkare
- att underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund om vilka
förtroendemän som utsetts inom föreningen
- att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund beslut om ändringar i dessa stadgar.

§ 16
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om detta beslutssätt. Styrelsens protokoll justeras av ordförande.Valberedningen
§ 17
För beredning av val vid föreningsmöten skall finnas en valberedning med tre ledamöter.
Varje år vid ordinarie föreningsmöte väljs en ledamot för tiden till och med ordinarie
föreningsmöte tre år senare. Sammankallande skall utses av årsmötet.
Stadgeändring
§ 18
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte.
Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutad ändring träder i kraft sedan den fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.