SURF - metodböcker

Metodböcker

2021-02-01 Uroradiologiska indikationer och datortomografiprotokoll för vuxna
Njurdonator - CT-protokoll
Hematuri och Njurcancer - text - CT-protokoll

Revidering 2020-10-06
Makrohematuri CT-urografi 3-fas: Ändrad från <50 år till 30-50 år i enlighet med Split bolus-protokollet.

Postoperativ uppföljning efter partiell nefrektomi eller ablation:
Utsöndringfas ändras till att endast utföras vid 1:a kontrollen för att då upptäcka ev. urinläkage. Av den anledningen ändras Sen leverartär-/kortikomedullär fas från att omfatta Thoraxapertur t.o.m. lever/njurar till Thoraxapertur t.o.m. symfys för att ha en serie som täcker hela buken inkl. bäckenskelettet med tanke på metastaser.

Revidering 2020-01-09 
Makrohematuri hos person ≥50 år: Stråldos i nefrografisk fas ändrad från låg till låg-normal.
Klassificering av cysta/uppföljning av Bosniak IIf-III ≥30 år: Ändrad från CT-urografi till CT njurar utan utsöndringsfas.

Urotelial tumör - CT-protokoll
Stensjukdom - CT-protokoll
Mätning av urinvägskonkrement - se även Sannolikhet för lyckad ESWL

Gynekologisk radiologi

MR-protokoll vid gynekologiska frågeställningar
Appendix, Bilaga 1. MR-protokoll vid gynekologiska frågeställningar – bildexempel för instruktion
Appendix, Bilaga 2. MR-protokoll vid gynekologiska frågeställningar – Motivering av val av lägsta b-värdet i ADC-beräkningen