Utredning av binjureincidentalom

Binjureincidentalom - Reviderade nationella rekommendationer 2017-09-13

Med adrenalt incidentalom (AI) avses accidentellt upptäckt expansivitet i binjuren hos patient utan känd malignitet. Under 2016-2017 har en arbetsgrupp inom Planeringsgruppen för Endokrina Buktumörer reviderat de nationella rekommendationerna för hur dessa ska handläggas. Rekommendationerna angående radiologisk utredning och uppföljning baseras på följande:

  • risken för malignitet vid ett homogent välavgränsat AI < 4 cm hos patient utan känd malignitet är extremt låg,
  • en färsk systematisk översikt avseende evidensen för datortomografi (DT) med ”washout” och
  • nyligen publicerade europeiska rekommendationer.

Sammanfattning nyheter

  1. Expansiviteter <1 cm kräver ingen ytterligare karakteristik med DT eller radiologisk uppföljning, vilket bör anges i utlåtande enligt vårdprogram men att biokemisk screening kan vara indicerad vid klinisk misstanke på hormonproducerande tumör (t.ex. aldosteronom)
  2. DT med washout utgår på grund av bristande evidens
  3. Homogen välavgränsad 1-4 cm stor expansivitet som mäter >10 HU utan i.v. kontrastmedel storlekskontrolleras efter 6 månader – avsluta om oförändrad
  4. Homogen välavgränsad 1-4 cm stor expansivitet som mäter >10 HU med i.v. kontrastmedel undersöks med DT utan kontrast inom 1 månad för täthetsmätning ELLER enbart storlekskontroll med DT utan kontrast efter 6 månader (lokala rutiner avgör valet)
  5. Som tidigare kräver en homogen välavgränsad 1-4 cm stor expansivitet som mäter ≤10 HU (= lipidrikt adenom) ingen vidare radiologisk utredning eller kontroll, vilket bör anges i utlåtandet men att biokemisk screening bör utföras enligt vårdprogram.

Dokument

Adrenala incidentalom – Nationella rekommendationer inkl. algoritm 20170913

Adrenala incidentalom – Radiologiskt appendix - Nationella rekommendationer 20170913

Referenser

Dinnes J, Bancos I, Ferrante di Ruffano L, Chortis V, Davenport C, Bayliss S, Sahdev A, Guest P, Fassnacht M, Deeks JJ, Arlt W. Management of endocrine disease: Imaging for the diagnosis of malignancy in incidentally discovered adrenal masses: a systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrinol 2016;175:R51-64.

Fassnacht M, Arlt W, Bancos I, Dralle H, Newell-Price J, Sahdev A, Tabarin A, Terzolo M, Tsagarakis S, Dekkers OM. Management of adrenal incidentalomas: European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur J Endocrinol 2016;175:G1-G34.

Arbetsgruppens medlemmar

Ulf Nyman, docent, Institutionen för translationell medicin, Divisionen för medicinsk radiologi, Lunds universitet, Malmö. ulf.nyman@bredband.net

Anders Sundin, professor, Enheten för radiologi, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala. anders.sundin@radiol.uu.se

Lilian Hammarstedt, med.dr., överläkare, Avdelningen för diagnostisk Radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg. trottevision@gmail.com

Andreas Muth, Avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, docent. andreas.muth@vgregion.se

Hans Wahrenberg, docent. Kliniken för endokrinologi, diabetes och metabolism, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm. Hans.Wahrenberg@ki.se

Bo Wängberg, professor, Avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg. bo.wangberg@surgery.gu.se

Mikael Hellström, professor, Avdelningen för radiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg. mikael.hellstrom@xray.gu.se