Kvalitetsregister för radiologisk intervention (RIR-registret)

Bakgrund: I Sverige saknas för närvarande ett övergripande nationellt register för interventionell radiologi. Det sker således ingen systematisk utvärdering av ingreppen och det finns ingen möjlighet att upptäcka om resultat och kvalitet varierar över landet. 

Sedan 2008 har vi ett webbaserat kvalitetsregister för radiologisk intervention av portal hypertension (PHT-register) vid Akademiska sjukhuset. Registret är godkänt som nationellt register för radiologisk intervention och huvudman, central personuppgiftansvar (CPUA) är LUL (Landstinget i Uppsala Län). Vi har tom 2015 gjort över 400 registreringar med uppföljning tack vare gott samarbete mellan sektionerna för interventionell radiologi och gastroenterologi. Nära förestående är att sprida detta register för portal hypertension till Stockholm, Göteborg och Lund-Malmö. 

Registerplattform: Det webbaserade registret är byggt på en plattform som också det Nordiska registret för barncancer är byggt. Registrets drift, underhåll och analyser sker med hjälp av UCR i Uppsala. 

Målsättning: Detta register för portal hypertension kan ses som ett embryo till att bygga ett mer heltäckande register för radiologisk intervention med möjlighet att också lägga till diagnostiska delar. 

Styrgrupp: En styrgrupp bestående av Professor Rickard Nyman, BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala; Överläkare Charlotte Ebeling Barbier, BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala; Överläkare Kjell Geterud, Röntgen Sahlgrenska, Göteborg; Docent Mårten Falkenberg, Röntgen Sahlgrenska, Göteborg; Överläkare Inger Keussen, Röntgen, Lund; Överläkare Maria Truedsson, Röntgen Umeå; Överläkare Peter Kihlström Röntgen KS Stockholm har bildats. Styrgruppen har träffats ett par gånger under hösten 2015 och våren 2016. har bl.a. 

Finansiering: PHT-registret har hitintills finansierats av forskningsmedel och BFC/Röntgen Uppsala. Den bildade styrgruppen har fått ledighet och resor betalade av sina respektive kliniker och konferenslokal av Seldingersällskapet. Finansiering av byggande och drift av kvalitetsregister har generellt främst skett genom medel från SKL, men för närvarande råder stor osäkerhet om och när man kan få med medel från SKL. SFMR har därför gått in med ett finansiellt stöd. På sikt hoppas vi på ekonomiskt stöd från SKL om registret utvecklas på ett bra sätt. Styrgruppen har skrivit en registerprofil för ansökan till SKL. 

Planering: Styrgruppen håller på med att identifiera vilka variabler som skall vara med. För att minimera antal datasystem håller vi på att utreda möjligheten med standardiserade röntgensvar i RIS och om man på sikt kan ha en automatisk överföring. Variabellistan är i stora delar klar och vi räknar med att kunna ha ett första utkast till webbaserat register under september-oktober. PHT-registret kommer att börja användas nationellt under hösten 2016 och vi räknar med att komma igång med RIR-registret under 2017. 

Styrgruppsansvarig Professor Rickard Nyman,Sektionen för interventionell radiologi BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, Sweden Mobile +46-706110093