iGuide - beslutsstöd inför radiologi

I juni 2018 kom det strängare föreskrifter i Euratom (det så kallade BSS-direktivet), att våra remittenter skall ha tillgång till riktlinjer inför undersökningar som innefattar strålning. 

Parallellt med detta kommer det ökade krav runtom i landet om att få hjälp med att beställa rätt undersökning för sin frågeställning, samt att därmed minska oberättigade undersökningar och därmed även (förhoppningsvis) minska klinikernas kostnader för röntgenundersökningar. 

Svaret på dessa olika krav stavas iGuide. Det är ett så kallat CDS, Clinical Decision Support system, som integreras i våra datorsystem där remisserna skrivs, och med hjälp av en stor europeiska vetenskaplig databas rekommenderar undersökningar (inom Röntgen, klin fys och nuklearmedicin). Utöver att hjälpa till med alla problem enligt ovan, kan man i iGuide också följa sin egen, eller sin kliniks, andel berättigade remisser, och studera det bakomliggande vetenskapliga stödet för olika rekommendationer. Genom att titta på sina remittenters vanor kan iGuide även fungera som stöd inför framtida maskininvesteringar.

 iGuide är en vidareutveckling av det amerikanska beslutsstödet ACR Select, och samma (icke vinstdrivande) företag NDSC, National Decision Support Company, saluför programmet i såväl Nordamerika som Europa. Detta är det enda dylika CDS som finns tillgängligt i Europa (som går att integrera i remissystemen), och den vetenskapliga basen är framtagen av expertgrupper inom ESR (European Society of Radiology), som även äger rättigheterna till denna databas. I USA och Kanada har det funnits tillgängligt i över ett decennie, medan man nu i Europa utför pilottester på en del kliniker runtom i Europa. 

I Sverige körs piloter i Region Jönköpings län (RJL) och vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå (NUS), och nedan kan man läsa om aktuellt status på de två pilotsajterna, samt om andra tillkommer. SSM stöder piloterna, likväl som SFMR samt Svensk Förening för Allmänmedicin. Parallellt med införandet görs en utvärdering av digitaliserade beslutsstöd av Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen, för att underlätta införandet i resten av Sverige. 

Det går även att läsa mer på http://www.eurosafeimaging.org

Henriettæ Ståhlbrandt & Lars Lindeberg projektansvariga iGuide Region Jönköpings län 

 Aktuellt status (oktober 2018): Resultaten hittills visar att ca 20% av remisserna går via iGuide. Att det är en så liten andel tror vi framförallt beror på att integrationen i remissystemet inte gjorts på ett optimalt sätt, vilket innebär många extra musklick för remittenten. Utvärdering från remittenterna visar att de gillar konceptet med iGuide, men vill att systemet blir mer användarvänligt. Av de remisser som skickats med iGuide har 1% varit "röda", och vid manuell berättigandebedömning har det visat sig att alla dessa varit adekvata. Vi har inte kunnat mäta hur många undersökningar remittenterna normalt skickar som är inadekvata, men troligen en större andel än så. Det innebär att vi troligen fått ner andelen icke-adekvata remisser till en mycket liten andel med iGuide. Nästa steg i RJL är att jobba för en bättre integration i remissystemet. Detta är nu gjort, och kommer startas upp i oktober. Erfarenheterna talar för att systemet har effekt enligt ovan, och att det går att göra en tillräckligt bra integration i åtminstone ett av Sveriges remissystem. Sammantaget känner vi nu att vi har tillräckligt med information för att gå ut och säga att det går att använda iGuide i Sverige, och att ni som är intresserade av detta kan gå igång med arbetet. RJL finns tillgängliga för information, och SFMR i samarbete med RJL tillhandahåller översättningar.